دانشگاه های ترکیه که آرزوی داشتن چشم اندازها و مشخصات بین المللی برای گنجانیدن در تمام مراحل آموزشی، پژوهشی و اداری خود را دارند، فرصت های جذاب را به دانشجویان بین المللی که به دنبال تجربیات غنی در خارج از کشور هستند,  ارائه می دهند.

اکثر دانشگاه های ترکیه دفاتر بین المللی جداگانه دارند که صرفا برای نیازمندی ها و انتقال آسان دانشجویان بین المللی طراحی شده است. به منظور فراهم آوری انتقال آسان برای دانشجویان, این دفاتر هم به دانشجویان بین المللی و هم دانشجویان انتقالی در تمام مراحل تحصیلی و اجتماعی شان کمک و راهنمایی فراهم خواهند کرد.

به دلیل اینکه دانشجویان بین المللی به دانشگاه های ترکیه به عنوان فرصت تحصیل در خارج از کشور می بینند, بسیاری از دانشگاه ها تلاشهای فراوانی به منظور تقویت ساختار

های اداری خود کرده تا میزبان تعداد بیشتری از نهادها و افراد بین المللی باشند. در این خصوص, دفاتر بین المللی به صورت ویژه فعالیتهای بین المللی دانشگاه ها را توسعه و تقویت کرده و هماهنگی های لازم را انجام می دهند. آنها توافقات و تبادلات بین المللی از قبیل اراسموس, لئوناردو و گراندویگ و غیره را تنظیم می کنند.