سیستم انباشت و انتقال کریدت اروپا ECTS، تخصیص کریدت

 ECTS سیستم شاگرد محوری برای انباشت و انتقال کریدت است که براساس شفافیت خروجی آموزش و پروسه یادگیری است. این سیستم به هدف تسهیل پلان ریزی، انتقال، ارزیابی، تشخیص و اعتبار دهی واحدهای درسی و تغییر پذیری دانشجویان است. ECTS  بصورت گسترده در تحصیلات عالی استفاده شده و قابل اعمال بر دیگر فعالیتهای آموزشی است.

واحدهای ECTS براساس میزان کار مورد نیاز توسط دانشجویان برای دریافت خروجی های لازمه است. نتایج یادگیری توصیف می کند که پس از اتمام موفقیت آمیز فرآیند یادگیری، میزان دانش  و اعمال آن توسط یادگیرنده چقدر است. این نتایج یادگیری مربوط به توصیف کنندگان سطح در چارچوب صلاحیت های ملی و اروپایی است.

 

میزان کار نشانگر زمانی است که دانش آموزان معمولاً برای انجام تمام فعالیتهای یادگیری (مانند سخنرانیها ، کارهای پروژه ، خودآموزی و امتحانات) برای دستیابی به نتایج یادگیری مورد انتظار نیاز دارند.

در مورد سیستم کریدت

سیستم کریدت که در تحصیلات عالی استفاده میشود، براساس ساعتهای درسی است (ساعات تئوری یا عملی در هفته).1 کریدت نشان دهنده هر ساعت درسی در هفته است. سیستم کریدت فعلی تعداد مشخصی از ساعتهای درسی در هفته را از پیش تعیین میکند. اغلب دانشگاه ها سیستم انتقال کریدت خود را به ECTS تبدیل کرده اند. از این طریق می توانند در پروگرامهای اروپایی مانند اراسموس اشتراک کنند.

برنامه های سطح لیسانس شامل 240 ECTS است و برنامه دوساله کاردانی دارای 120 ECTS است.

سطوح بالا از قبیل ماستر و دکترا است. دو نوع برنامه ماستر وجود دارد: با پایان نامه و بدون پایان نامه.

برنامه های ماستر با پایان نامه دارای 120 ECTS بوده و حداقل 7 کورس، یک سمینار و یک پایان نامه دارد. واحد سمینار و پایان نامه کریدت نبوده و نتیجه آن به صورت قبولی و ناکامی بررسی میشود. برنام ماستر بدون پایان نامه 90 ECTS داشته و شامل حداقل 10 واحد و پروژه بدون کریدت است. نتیجه پروژه به صورت قبولی و ناکامی است.

برنامه دکترا 240 ECTS داشته و شامل 7 کورس، اخذ امتحان صلاحیت و آماده کردن مقاله دکترا است.

برای دانشجویان انتقالی اراسموس

دانشجویان انتقالی اراسموس فقط باید سیستم کریدت ECTS را مد نظر بگیرند. میزان واحدها در یک سمستر 30 ECTS است.

محدودیتها، شرایط ویژه و پیش نیازهای واحدها برای دانشجویان انتقالی بین المللی اعمال نمی شود. بجای آن شما باید تاییدیه ریاست هماهنگی اراسموس را دریافت کنید. بسیار مهم است که با این ریاست قبل از انتخاب واحد مشورت کنید